Samtykke_Consent


Samtykke til HR Consultancy i forbindelse med Karriererådgivning/Coaching  (Ref. "Samtykke" under Personvern)Jeg gir herved mitt samtykke til HR Consultancy til å oppbevare/lagre min CV og alle dokumenter og informasion som jeg kommer til å sende til HR Consultancy i HR Consultancy sine systemer, inkludert all skriftlig kommunikasjon mellom meg og HR Consultancy i forbindelse med HR Consultancys tjenesten "Karriererådgivning/Coaching".

NB: Av henyn til vår oppfølging til deg som kunde samt av tekniske og praktiske hensyn vil dette samtykke våre gyldig i 24 måneder (2 år) fra datoen på din godkjennelse.


Dette samtykke innebærer følgende:


  • All informasjonen som HR Consultancy vil motta fra meg og som er knyttet til dette samtykket vil behandles konfidensielt og vil ikke distribueres / deles med andre uten at  jeg selv har godkjent et spesifikk skriftlig samtykke for et spesifikk tredjepart.(HR Consultancy vil be meg om et slik samtykke dersom det skulle bli aktuelt.


  • Ved utløp av dette samtykke vil HR Consultancy automatisk slette all dokumentasjon om meg som er lagret i HR Consultancys sine systemer, inklusive ulike versjoner av min CV,  og all skriftlig kommunikasjon som har foregått  mellom meg og HR Consultancy, inklusive e-post med eller uten vedlegg.


  • Når som helst og før samtykkens utløp, kan jeg trekke dette samtykket tilbake. Dette kan jeg gjøre ved å sende et forespørsel om tilbaketrekking via email til HR Consultancy, eller via dette online tilbakketrekkingsskjema. HR Consultancy vil deretter, innen 30 kalenderdager fra min skriftlige forespørsel om tilbaketrekking, slette alle de opplysninger og informasjon som er lagret om meg  i HR Consultancysi sine systemer, inklusive ulike versjoner av min CV, samt all skriftlig kommunikasjon som har foregått mellom meg og HR Consultancy og som er lagret i HR Consultancy sine systemer, inklusive e-post med eller uten vedlegg.


Sikkerhet:

I forbindelse med kommunikasjon via E-post bruker HR Consultancy "Google "2-trinns verifisering" som ekstra påloggingssikkerhet. HR Consultancy følger sin  etablerte praksis for trygg oppbevaring /lagring, tilgang og behandling av dine data.

 

************************************************************************************************************************************************************************************


ENGLISH VERSIONConsent to HR Consultancy in connection with Career & Coaching services


I hereby give my consent to HR Consultancy to store / save my resume and all documents I will send to HR Consultancy in HR Consultancy's systems, including all written communication between me and HR Consultancy in connection with HR Consultancy's Career & Coaching services.

NB: Due to our follow-up to you as a customer as well as for technical and practical reasons, this consent will be valid for 24 months (2 years) from the date of my approval.


This consent implies the following:

  • All information that HR Consultancy will receive from me will be treated confidentially and will not be distributed / shared with others without my previous pecific consent. HR Consultancy will inform me if and when it will be necessary. 


  • After the expiry date of this consent, HR Consultancy will automatically delete all the information they have stored about me in their systems, including different versions of my resume, as well as all written communications that have taken place between me and HR Consultancy, including emails with or without attachments.


  • I may withdraw this consent at any time before the expiry date of this consent either by sending my withdrawal request via email to HR Consultancy or through this

        online withdrawal form. HR Consultancy will then delete, within 30 days from receipt of my withrdrawl request, all,  information that HR Consultancy has stored about me in their

        systems, including different versions of my resume, as well as all written communications that has taken place between me and HR Consultancy and that HR Consultancy has stored

        in their systems, including emails with or without attachments.Security:

In connection with all e-mail communication HR Consultancy uses "Google 2-Step Verification" as an additional logging security. HR  Consultancy follows their established practices for safe storage, access and processing of  your data.For å gi ditt samtykke til HR Consultancy vennligst skriv nedenfor ditt navn, din e-post adresse og trykk ENTER / To give your consent to HR Consultancy please write below your name, your email adress and press ENTER: