Personvern


Personvern:


Vi har oppdatert våre rutiner for å best mulig ivareta ditt personvern i henhold til  GDPR og vi gir deg herved følgende informasjon:
  1. Informasjon om formål med innsamling og om behandlingsansvarlig av dine personlige opplysniger hos oss
  2. Utstrakt bruk av skriftlige samtykker ifm. oppbevaring/lagring/distribusjon av dine personlige opplysninger samt data / informasjon om deg
  3. Informasjon om din rett for å bli "glemt" (tilbaketrekning av dine samtykker samt sletting av alle dine personlige opplysninger, data / informasjon om deg)
  4. Informasjon om din rett til innsyn i dine data hos oss
  5. Informasjon rundt generell teknisk sikkerhet hos oss
  6. Informasjon rundt ekstra sikkerhet ifm. utveksling av e-post mellom deg og oss1. Formål og Behandlingsansvarlig: 

Vi vil samle inn dine personlige opplysninger kun til formålet knyttet til utøvelse av våre tjenester: Rekruttering og Karriererådgivning. Behandlingsansvarlig av dine personlige opplysninger hos oss er:  Adelina Edland2. Samtykke: 


I forbindelse med rekruttering til faste stillinger vil vi bruke to typer skriftlige samtykker:


- Samtykke 1: Et generelt samtykke fra deg til oss knyttet til våre tjenester (Rekruttering og Karriererådgivning)

Samtykket vill gjelde for oppbevaring/lagring av din CV/søknad med eventuelle vedlegg (for eks. vitnemål, attester fra tidligere arbeidsgivere, attester for relevante sertifiseringer, samt annen personlig informasjon som vi får / kommer til å få fra deg og som HR Consultancy vil lagre i sine systemer (inklusive CV- base, e-post og all skriftlig kommunikasjon mellom deg og oss knyttet til de ovennevnte tjenester. Samtykket vil også gjelde ifm. vår oppfølging av deg ift. fremtidige potensielle jobb/karrieremuligheter.Samtykke 1 gir du til oss online her. 

(Ifølge GDPR regler skal all oppbevaring og lagring av personlig informasjon være tidsbegrenset ift. formålet og denne informasjonen bør være mest mulig korrekt / oppdatert. Vi gir deg derfor muligheten i Samtykke 1 til å velge en varighet mellom 1, 3 og 5 år).  - Samtykke 2: Et  spesifikt samtykke fra deg til oss ifm. din kandidatur til en stilling (fastansettelse) for en spesifisert oppdragsgiver (selskap)

Samtykket vil gjelde for den videre distribusjon av dine data / den informasjonen som vi får / kommer til å få fra deg, inklusive din CV/søknad med eventuelle vedlegg (for eks. vitnemål, attester fra tidligere arbeidsgivere, attester for relevante sertifiseringer og annen relevant informasjon)  til en av våre oppdragsivere. Dette samtykket vil være tidsbegrenset ift. formålet (vanligvis 12 eller 18 mndr.).  Samtykkeskjema for din godkjenning av Samtykke 2 vil du få tilsendt av oss når du ønsker å være en formell kandidat via oss ifm. en stilling eller flere hos en av våre spesifiserte oppdragsgivere

NB: Vi tar din rett til personvern på alvor og vi kommer ikke til å distribuere eller gi tilgang til noen andre en den spesifiserte oppdragsgiveren den informasjonen som du sender / meddeler oss og som vi vil oppbevarer/lagre i våre systemer.

Skjema for godkjenning av Samtykke 2 vil du få tilsendt av oss hvis/når aktuelt.Hva skjer når samtykkene løper ut?

- Ved utløp av Samtykke 1 og eller Samtykke vil vi ikke lenger distribuere til noen den informasjonen som vi har fått om deg og fra dine eventuelle referansepersoner uten  først å ha innhentet en ny skriftlig samtykke fra deg og ny/oppdatert informasjon.3. Tilbaketrekking av samtykke og retten til å bli "glemt": 

Du kan når som helst  og før samtykkenes utløp sende et forespørsel om tilbaketrekking til vår behandlingsansvarlig, eller du kan gjøre dette online her.


- Ifm. din tilbaketrekking av  "Samtykke 1" kommer vi til å slette all informasjon som vi har lagret om deg i våre systemer (inklusive vår CV-base, e-poster og annet skriftlig kommunikasjon) så fort som mulig og senest innen 30 kalenderdager fra datoen vi mottar din skriftlige forespørsel om tilbaketrekning, og du vil få en skriftlig tilbakemelding på gjennomført sletting fra vår behandlingsansvarlig.


- Ifm. din tilbaketrekking av "Samtykke 2" kommer vi til å be skriftlig den oppdragsgiveren det gjelder om å slette all informasjon som de har fått via oss om deg og som de har lagret i sine systemer samt gi oss en skriftlig tilbakemeldingen etter gjennomført sletting. Vi fraskriver oss ansvaret for den fysiske slettingen av dine data hos oppdragsgiveren vår, men vår behandlingsansvarlig vil informere deg skriftlig med engang oppdragsgiveren vår har skriftlig bekreftet til oss at slettingen hos dem er gjennomført.4. Innsyn av dine data hos oss:

Du kan nårsomhelst be skriftlig vår behandlingsansvarlig om å få tilsendt all informasjon som vi har samlet om deg hos oss, og vår behandlingsansvarlig vil sende deg denne informasjonen via e-post (gjerne kryptert), eller via en link hvor du selv kan laste ned denne informasjonen.5. Generell teknisk sikkerhet:

Ifm. vår daglig arbeid knyttet til våre tjeneste bruker vi gjennomprøvde systeminstillinger, rutiner, metodikk og programvare for å ivareta sikkerheten ifm. informasjonstilgang, informasjonslagring og nettverkstilkoblinger. Vår webserver (www.hrconsultancy.no) "hostes og driftes" av en anerkjent og seriøs hosting aktør og vår webside har en sikker tilkobling.6. Ekstra sikkerhet ifm. utveksling av e-post mellom HR Consultancy og deg / eller oppdragsgiver:

Ifm. kommunikasjon via e-post  bruker vi Google gmail server. Denne kanalen regnes ut for å være en sikker kommunikasjonskanal. I tillegg bruker vi Google sitt to-trinns bekreftelse som gir ekstra påloggingssikkerhet.

( NB: Hvis du ønsker ekstra beskyttelse ifm. utveksling av dine personlige opplysninger via e-post mellom deg, oss og vår oppdragsgiver, for eksempel hvis du er usikker på hvilken informasjon som du sender til oss er "sensitiv eller ikke", ta gjerne kontakt med vår behandlingsansvarlig.

 


NB: Vi følger fortløpende de anbefalinger / veiledninger fra Datatatilsynet, og vi vil komme til å oppdatere og tilpasse våre egne rutiner etterhvert som det kommer nye og viktige oppdateringer fra dem rundt personvern. Se "Grunnleggende personvernprinsipper etter nytt regelverket"


Ta gjerne kontakt hvis behov for mer informasjon eller avklaringer.