Samtykke1_Consent1

Samtykke i forbindelse med Karriererådgivning/Coaching  (Ref. "Samtykke" under Personvern)
Jeg gir herved følgende samtykke:


Samtykke til HR Consultancy til å oppbevare/lagre min CV og alle dokumenter og informasion som jeg kommer til å sende HR Consultancy i HR Consultancy sine systemer, inkludert all skriftlig kommunikasjon mellom meg og HR Consultancy i forbindelse med HR Consultancys tjenesten om  "Karriererådgivning/Coaching".


Jeg er informert om at all informasjonen som HR Consultancy vil motta fra meg og som er knyttet til dette samtykket vil behandles konfidensielt og at denne informasjonen ikke vil distribueres / deles med andre uten at jeg selv har godkjent et spesifikk skriftlig samtykke for et spesifikk tredjepart og som HR Consultancy vil be meg om dersom aktuelt.


Jeg er informert om at ved utløp av  denne samtykken og senest innen 30 kalenderdager etter utløpsdatoen  vil HR Consultancy - med mindre et nytt skriftlig Samtykke er gitt fra meg til HR Consultancy vil HR Consultancy slette all dokumentasjon om meg som er lagret i HR Consultancys sine systemer, inklusive  ulike versjoner av min CV,  all skriftlig kommunikasjon som har foregått mellom meg og HR Consultancy, inklusive e-post med eller uten vedlegg.


Jeg er  informert om  jeg når som helst før samtykkens utløp, kan trekke dette samtykket tilbake. Dette kan jeg gjøre ved å sende et forespørsel om tilbaketrekking via email til HR Consultancy, eller via dette online skjema. HR Consultancy vil da, snarest mulig og senest innen 30 kalenderdager fra min skriftlige forespørsel om tilbaketrekking, slette alle  de opplysninger og informasjon som de har lagret om meg i sine systemer, inklusive  ulike versjoner av min CV, samt all skriftlig kommunikasjon som har foregått mellom meg og HR Consultancy og som er lagret i HR Consultancy sine systemer, inklusive e-post med eller uten vedlegg.


Jeg er informert om at HR Consultancy ved kommunikasjon via E-post bruker Google "2-trinns verifisering" som ekstra påloggingssikkerhet. 


Jeg er informert at HR Consultancy følger sin egen gjennomprøvd praksis for trygg oppbevaring/lagring, tilgang og behandling av dataene mine.

 

************************************************************************************************************************************************************************************


ENGLISH VERSIONConsent in connection with Career & Coaching servicesI give herewith the following consent:


Consent to HR Consultancy to store / save my resume and all documents I will send to HR Consultancy in HR Consultancy's systems, including all written communication between me and HR Consultancy in connection with HR Consultancy's Career & Coaching services.I am informed that all information that HR Consultancy will receive from me will be treated confidentially and that it will not be distributed / shared with others without my previoius specific consent (HR Consultancy will inform me if and when it will be necessary). . 


I am informed that after the expiry date of this consent, and no later than 30 calendar days after the expiry date of this consent - unless a new written consent has been given from me to HR Consultancy before the expiry date- HR Consultancy will delete all the information they have stored about me in their systems, including different versions of my resume, as well as all written communications that have taken place between me and HR Consultancy, including emails with or without attachments.


I am informed that at any time before the expiry date of this consent, I may withdraw this consent either by sending my withdrawal request via email to HR Consultancy or through this online form. HR Consultancy will then, as soon as possible and no later than 30 calendar days from my written withdrawal request, delete all the information that HR Consultancy has stored about me in their systems, including different versions of my resume, as well as all written communicationsthat has taken place between me and HR Consultancy and as HR Consultancy has stored in its systems, including emails with or without attachments.


I am informed that HR Consultancy in connection with all e-mail communication uses "Google 2-Step Verification" as an additional logging security. 

 

I am informed that HR Consultancy follow their own practices for safe storage, access and processing of my data.12 måneder fra dagens dato / 12 months from todays date