Samtykke1_Consent1

Samtykke 1  (Ref. "Samtykke 1" under Personvern)
Jeg gir herved følgende samtykke:


Samtykke til HR Consultancy til å, gebyrfritt fra min side, oppbevare/lagre min CV og alle dokumenter og informasion  som jeg har sendt / kommer til å sende til HR Consultancy i HR Consultancy sine systemer, inkludert all skriftlig kommunikasjon mellom meg og HR Consultancy i forbindelse med HR Consultancys tjenester (rekruttering, formidling og karriererådgivning, inklusive oppfølging av meg slik at jeg for eksempel kan kontaktes ifm. nye jobb/karrieremuligheter).


Jeg er informert om at all informasjonen som HR Consultancy vil motta fra meg og som er knyttet til dette samtykket vil behandles konfidensielt og at denne ikke vil distribueres / deles med andre uten at jeg selv gir et nytt og spesifikt skriftlig samtykke til HR Consultancy (Se "Samtykke 2" under Personvern).


Jeg er informert om at ved utløp av  Samtykke 1, og senest innen 30 kalenderdager etter utløpsdatoen  vil HR Consultancy - med mindre  et nytt skriftlig Samtykke 1 er gitt fra meg til HR Consultancy eller jeg har gitt et skriftlig spesifikt samtykke (se "Samtykke 2" under Personvern)   og det ikke er utløpt - vil behandlingsansvarlig i HR Consultancy slette alle  de opplysninger som HR Consultancy har lagret om meg i sine systemer, inklusive  ulike versjoner av min CV, samt all skriftlig kommunikasjon som har foregått mellom meg og HR Consultancy, inklusive e-post med eller uten vedlegg.


Jeg er  informert om  jeg når som helst før samtykkens utløp, kan trekke dette samtykket tilbake. Dette kan jeg gjøre ved å sende et forespørsel om tilbaketrekking via email til HR Consultancy, eller via dette online skjema. HR Consultancy vil da, snarest mulig og senest innen 30 kalenderdager fra min skriftlige forespørsel om tilbaketrekking, slette alle  de opplysninger og informasjon som de har lagret om meg i sine systemer, inklusive  ulike versjoner av min CV, samt all skriftlig kommunikasjon som har foregått mellom meg og HR Consultancy og som er lagret i HR Consultancy sine systemer, inklusive e-post med eller uten vedlegg.


Jeg er informert om at HR Consultancy ved kommunikasjon via E-post bruker Google "2-trinns verifisering" som ekstra påloggingssikkerhet. NB: Hvis jeg skulle kreve ekstra sikkerhet ifm. utveksling av mine personlige data via e-post med HR Consultancy, vil jeg snarest mulig informere HR Consultancy hvilken ekstra sikkerhetsmetode jeg ønsker å bruke (for eksempel Flowcrypt, en gratis krypteringsprogram til bruk med Google mail, eller et lignende krypteringsprogram eller en annen sikkerhetsmetode).


Jeg er informert at HR Consultancy følger sin egen gjennomprøvd praksis for trygg oppbevaring/lagring, tilgang og behandling av dataene mine************************************************************************************************************************************************************************************


ENGLISH VERSIONConsent 1  (ref. Privacy)I give herewith the following consent:


Consent to HR Consultancy to, free of charge from my site, store / save my resume and all documents I will send to HR Consultancy in HR Consultancy's systems, including all written communication between me and HR Consultancy in connection with HR Consultancy's services (recruitment to permanent or temporary positions, career counceling and including the following-up of me to be contacted in case of new jobs/career opportunities).


I am informed that all information that HR Consultancy will receive from me will be treated confidentially and that it will not be distributed / shared with others without my specific written consent to HR Consultancy (see " Consent 2 " under Privacy).


I am informed that after the expiry date of this consent, and no later than 30 calendar days after the expiry date of this consent - unless a new written consent has been given from me to HR Consultancy before the expiry date, or unless there still is a specific consent from me and that has not yet expired (see "Consent 2" under Privacy)  - HR Consultancy will delete all the information they have stored about me in their systems, including different versions of my resume, as well as all written communications that have taken place between me and HR Consultancy, including emails with or without attachments.


I am informed that at any time before the expiry date of this consent, I may withdraw this consent either by sending my withdrawal request via email to HR Consultancy or through this online form. HR Consultancy will then, as soon as possible and no later than 30 calendar days from my written withdrawal request, delete all the information that HR Consultancy has stored about me in their systems, including different versions of my resume, as well as all written communicationsthat has taken place between me and HR Consultancy and as HR Consultancy has stored in its systems, including emails with or without attachments.


I am informed that HR Consultancy in connection with all e-mail communication uses "Google 2-Step Verification" as an additional logging security. NB: In case I should require additional security in the exchanging of my personal data through email with HR Consultancy I will inform HR Consultancy as soon as possible which additional security method I want to use (for example Flowcrypt, a free and easy to use encription program for use with Google mail, or a similar encryption program  or another security method).

 

I am informed that HR Consultancy follow their own practices for safe storage, access and processing of my data.1 år fra dagens dato / 1 year from todays date
3 år fra dagens dato / 3 years from todays date
5 år fra dagens dato / 5 years from todays date